Privacyverklaring


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende masseur, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en de gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
Als uw behandelend masseur heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie (de gebruikte gegevens zijn geanomiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

 

Links